Какво е UX Manager?

 

Управлението на потребителския опит /преживяване/ (User Experience, UX) дава възможност да се постигнат по-добри бизнес резултати и да се подобри практиката и знанията, които имат клиентите, използвайки определен продукт или услуга. За да бъде резултатна работата на UX мениджъра е необходимо да се осигурят подобрени тестови оценки, което означава предоставяне на информация за бизнеса като отношение и грижи към приходите, растежа, разходите и т.н. Получаването на обратна връзка от страна на потребителите има не само познавателен характер за техния опит към услугите и продуктите, които бизнесът предлага, но и увеличава печалбата на бизнеса откривайки и задоволявайки нуждите на клиентите.

Мениджърите, отговарящи за потребителското преживяване, отчитат как се отнасят потребителите към дадена система и как се чувстват в тази интеракция /взаимовръзка/. Това означава, че доверието в потребителското преживяване (User Experience, UX), е сила, която не само подобрява услугата предоставена на хората, но и развива самия бизнес и допринася той да бъде печеливш.

Защо ви е необходим UX Мениджър

Хората са израснали в UX информационна архитектура, визуален дизайн, разработчици, или маркетингова среда. Да се вземе позиция, която никога преди не е съществувала, означава, че пазарът се променя, и изискванията към бизнеса се увеличават. Мениджърите е необходимо да се справят сами с много нови предизвикателства в работата, като откриват, анализират и използват евристични модели. Това спомага работата им да бъде не само успешна за компанията, но и за системно увеличаване на нейните печалби.

В последните години анализирането на потребителското преживяване е всекидневно, не само в началото на проекта или преди продуктът да бъде пуснат. Фирмите се нуждаят от изследване на потребителското преживяване през цялата година. Има много екипи, състоящи се от един UX ръководител. През последните години се увеличиха и  UX екипите, изградени от много служители, и нуждата от мениджър е вече необходимост.

Характеристики на UX Мениджъра

UX мениджърите трябва да балансират вътрешната с външната страна на бизнеса. Бизнес резултатите реално съществуват във външната страна на организацията: това което клиентите са закупили, докоснали, споделили. Външните резултати са значими за фирмата с информацията за съгласуваност – какво се случва с хората, процесите на взаимодействие и разходите.

UX мениджърите помагат на екипа си и екипът им помага, за да могат проблемите да бъдат решени, а резултатите да помогнат за увеличаване печалбата на фирмата. Извършеният анализ, преценката на потребностите и формулирането на резултата, увеличава доверието към предоставяната услуга или продукт на фирмата. В повечето случаи резултатите от работата им е повече от впечатляваща.

UX мениджърите са тълкуватели. Те свързват бизнес стратегиите с анализа за потребителското преживяване и обратно. Тълкуват предоставените данни за потребителският опит и изграждат стратегия за подобряване на предоставения продукт. Ролята им е да мотивират служителите да следват целите на бизнеса, да предлагат идеи, решения, мерки за подобряване на услугите или продуктите, които се предлагат. При необходимост могат да осъществят и промяна в структурата на фирмата, за да бъде работата на екипа по-ефективна.

UX мениджърите изчисляват и измерват данните. Аналитичният подход, който използват в практиката си и способността да виждат динамиката и перспективата, показват дълбочината на процесите в бизнеса, тяхното развитие в бъдеще.

UX мениджърите са творци. Те сформират екип, в който всеки член има различни знания и опит. Изграждането на доверие, съпричастност и приятелство чрез споделяне на проблеми – не само от служебно, но и от лично естество – допринася екипът да стане по-ефективен, в количествен и качествен аспект. Количественият аспект се състои в натрупване и анализиране на обработваната информация й. Качественият аспект се явяват идейната продуктивност, която самите членове на екипа провокират на работното място.

UX мениджърите подхождат  с разбиране. Те имат ролята не само на наставници, но и на балансьори в ежедневната комуникация,  насочващи фокуса на работа върху определените проблеми. Иновативната роля, която имат, е важна заради изграждането на практическа система, която не само да работи, но и да предоставя възможност на фирмата да увеличава перманентно печалбата си.

Къде се прилага UX мениджмънт управление?

UX мениджмънтът трябва да е мобилен – развитието на дигиталния пазар и иноваторските подходи във всяка фирма ще позволят специалистите в тази област да са мобилни  и гъвкави.

Тези мениджъри е необходимо да си сътрудничат с повече хора от отделите. Опитът на другите мениджъри е предпоставка тяхната дейност да бъде експертно по-качествена и практически  приложима при възникването на критични ситуации. Продуктовата стратегия се състои от множество етапи на изграждане, които е добре да се съгласуват със служителите във фирмата.

UX мениджърите е необходимо да определят практическите знания и умения – трябва да характеризират потребителските преживявания. Изготвят стратегия за взаимодействие с клиентите, която обхваща всички модели на комуникация. Задължително е високата култура на общуване и използване на меките умения,  за да е успешна работата на мениджъра.

Необходимо е UX мениджърите само да се интересуват, но и да прилагат новите технологии, които излизат на пазара. Съдържанието на повече информация за клиентите ще увеличи печалбата, защото продуктът може да се модифицира и промени така, че да отговаря на изискванията на клиента. Ще се появяват нови стратегии и проблеми, както и методи за справяне с тях. Използването на система за управление на взаимоотношенията с клиента /CMR/, която ще управлява взаимодействието между бъдещи и настоящи взаимоотношения във фирмата, ще се прилага в различни фирми.

UX мениджърите ще трябва да увеличат екипите си. Те постепенно трябва да изработят методи на работа и стратегии, които ще им позволят да ръководят всеки член на екипа, без да е необходимо ежедневно да общуват с тях.

Съществуването на бизнеса се основава на предоставянето на продукти, които са качествени и търсени от клиентите. За да бъде успешна фирмата в бъдеще и да се развива, ще е необходимо още по-тясна комуникация с клиентите – съобразяване с техните нужди и потребности и подобряване на качествените специфики на продукта.

 

Източник:

http://adaptivepath.org/ideas/just-what-is-a-ux-manager/