Провеждане на интервю със STAR method

Провеждане на интервю прилагайки STAR method

Джей Гълбрайт е разработил поведенческо интервю, чрез което се определят и преценяват качествата на кандидатите за работа в компаниите. Струкурираното интервю предоставя възможност да се прецени поведението на служителите в няколко области:

 • Оценка на компетентностите;
 • Аналитично мислене и планиране;
 • Ориентация към резултата;
 • Лоялност към организацията;
 • Стресоустойчивост;
 • Лична активност и креативност;
 • Комуникативност;
 • Управление на конфликтите;
 • Умения за работа в екип;
 • Лидерство;
 • Управление на задачитe;
 • Способност за вземане на решения и умение за поемане на отговорност;
 • Наставничество;
 • Обучение и саморазвитие.

S (Situation) – Ситуация. Каква е ситуацията?

Т (Target) – Цел. Каква цел си е поставил интервюиращият?

А (Action) – Действие. Какво конкретно той е направил?

R (Result) – Резултат. Какво е постигнато?

 

Основни правила в интервюто по компетенции

Методът дава възможност на интервюираният чрез поведенчески примери и ситуации да опише как е реагирал и какви свои умения е използвал. Принципите на STAR метода се основават на философията, че миналите действия и поведение са сигурен показател за бъдещите Ви действия.

 

С какво поведенческото интервю се отличава от стандартното?

В поведенческото интервю въпросите са насочени предимно към Вашите знания, опит, поведение, възможности. Ако стандартното интервю започва с въпрос „Имате ли комуникативни умения?”, при поведенческото интервю въпросът ще е формулиран по различен начин: „Бихте ли ми дали пример в каква ролева ситуация сте използвали своите комуникативни умения?”. Така интервюиращият ще придобие по-голяма представа за Вас, в каква ситуация сте показали своя потенциал, кога се чувствате по-уверени в себе си, за да представите най-доброто от себе си.

Интервюиращите, които са запознати със STAR техниката, лесно разчитат отговорите на хора, които кандидатстват за работа. В контекста на методологическия и структуриран начин на теста, те придобиват по-цялостна представа за възможностите, знанията и уменията на кандидата.

В тази статия ще обясня как точно се провежда интервю чрез използване на STAR метода.

Вашите действия и резултати са интересни на интервюиращите и те искат да определят кой сте Вие и как действате. Затова Вашите истории са важни за интервюто, от тях зависи дали ще спечелите. Добре подготвената и истинска ситуация винаги печели.

 

Ситуация – опишете я, като отговорите на следните примерни въпроси:

 • Кой е провокирал ситуацията?
 • Какво е било специфично при ситуацията?
 • Къде, как и кога се случила ситуацията?

Цел – каква е била Вашата цел? Опишете всички предизвикателства и провали (цена, срокове, екип и т.н), съпътстващи ситуацията.
Действие – Какви са Вашите действия? Опишете Вашите специфични действия. Тук се определят Вашите черти като отдаденост, инициативност, лидерство, съпричастност и др.
Резултат – Какъв е резултат, който сте постигнали? С какво се е променила ситуацията?

Атмосферата при провеждане на интервюто трябва да е дружелюбна и предразполагаща към разговор. Интервюиращият трябва да прояви заинтересованост към събеседника. Да се придържа към неутралния тон на общуване, но не трябва да е безпристрастен, да реагира на шеги и да проявява съчувствие, в случаите, когато е необходимо.
Кога се използва STAR методът?
Понякога интервюиращият може да използва въпроси с кратки отговори „Да” или „Не”, но използването на STAR техниката позволява на интервюирания да опише ситуация или проблем, който е решил, използвайки история. Неговият разказ е индикация за неговите умения, знания и личностни качества, които притежава и е развил.
Създаване на история
Помислете за ситуация, в която сте постигнали нещо специално и съвършено, а резултатът е значим и измерим, подчертаващ Вашите умения и знания.

Следните въпроси ще Ви помогнат:

 • Получавали ли сте награда за усилията си?
 • Помогнали ли сте на някого да реши труден проблем?
 • Някога допринесли ли сте за (увеличаване/намаляване) на бизнес показатели (например увеличаване на печалбите/производството/увеличаване на клиентите или намаляване на разходите)?

При тези въпроси няма верен или грешен отговор, необходимо е да се казва истината, когато се описва определена ситуация, защото интервюиращият ще разбере, ако лъжете. Необходимо е да се представи историята чрез структурата на STAR метода – ситуация, цел, действие, резултат.
Ситуация:
Едно време аз…..

 Това беше…..и……

 Миналата година аз имах ситуация, в която…………..

Съвет: Казват се релевантните, съответните факти около случката – кога се е случило действието, кой е бил там, какво е станало, как се е стигнало до този етап.
Цел:

Това, което трябваше да направим, беше…..

Поставяйки си цел …, ние трябваше да……

Съвет: Трябва да се включи всичко измеримо в задачата, конкретни дейности, време, за което да бъдат изпълнени, както и срок за изпълнение. Този тип задачи описват вашето отношение към поставените задачи и усилията, които включвате в изпълнението им.
Действия:

Какво бих направил….

И аз……

Съвет: Опишете действията си, като изтъкнете Вашите силни страни.

 

Резултат:

В края ние (описва се постигнат значим резултат, в който ясно се посочват критериите на измеримост).

 • намалихме времето, разходите, грешките. Представя се конкретен цифров пример.
 • увеличихме печалбата, продажбите; спестихме ресурси. Описва се ситуацията в количествено изражение.

Съвет: Избягвайте субективността; интервюиращият иска да чуе специфични неща, като постигнати резултати, печалби, умения за разпределение на времето.
Акцентирайте на стойността

Ангажирането със задачите, активните действия от ваша страна, постигнатите резултати, ще покажат Вашата ценност като бъдещ служител във фирмата, в която кандидатствате.

Важно е да останете с позитивно мислене. Като се отнасяте с уважение към хората, с които сте работили в предишните компании и описвате своя принос, Вие ще се представите отлично на интервюто.
Синхронизиране на времето

 

Времето е най-важно в интервюто. Трябва винаги да се намира баланса между говоренето и слушането в разговора. За описване на всяка ситуация трябва да отделяте максимум между 1 и 3 минути. Необходимо е да се обърне особено внимание на интонацията и ритъма на гласа при провеждане на интервюто. Когато сте под напрежение, започвате да говорите по-бързо и се усеща притеснението, затова е необходимо да говорите бавно и уверено. Историята Ви трябва да звучи естествена и спонтанна. Необходима е много практика, за да опишете историята си пред публика.

Бъдете себе си и представете своята история професионално и позитивно, като знаете, че ако търсят хора с Вашите умения и качества, Вие ще имате успех. Представете себе си в най-добрата светлина, като използвате STAR метода.

 

Ключови думи – STAR method, човешки ресурси/HR/, интервю,
Източници:
http://hrconsalting.ru/upload/iblock/f3e/xxvonclfzozi%20gywjknccotdvlarc%20hrrf%20omucofhouhwbgslqfntuhxps%20yhvgzm%20lnzgqnlxcf%20eyhkqsbwfvrm%20thfrpbxonjcnpsbbqdhvbo%20gs%20giomdgzwneocgmqu.pdf
http://www.sbsc.ru/products/pic/int_guide_for_top_demo.pdf

 https://www.enterprisealive.co.uk/connect-with-us/tips-on-using-the-star-technique-to-answer-job-interview-questions/

 https://www.livecareer.com/quintessential/star-interviewing